REGULAMIN USŁUG PŁATNOŚCI CYKLICZNYCH   

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa zasady subskrypcji abonamentów i korzystania z usług płatności cyklicznych na Platformie Neurodiversee.com, której właścicielem jest firma asperIT.com Sp. z o.o., ul. Mglista 14a/12, Wrocław 53-020, Polska, NIP: 8992867254, REGON: 384190260, KRS: 0000800376, dostępnej na stronieinternetowej https://akademia.neurodiversee.com. 

2. Definicje: 

   2.1. "Platforma" oznacza naszą stronę internetową, na której udostępniane są abonamenty umożliwiające dostęp do określonych usług. 

   2.2. "Użytkownik" oznacza osobę, która korzysta z Platformy i subskrybuje abonament. 

   2.3. "Abonament" oznacza usługę umożliwiającą użytkownikowi dostęp do określonych treści lub funkcji na Platformie przez określony czas w zamian za określoną opłatę. 

§2. WARUNKI SUBSKRYPCJI 

1. Użytkownik może subskrybować abonament na Platformie za opłatą wskazaną w momencie dokonywania subskrypcji. 

2. Subskrybowane abonamenty są dostępne przez określony czas lub do wyczerpania określonej liczby korzystań, zależnie od wskazanych informacji na Platformie. 

3. Użytkownik ma obowiązek korzystać z subskrybowanych abonamentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami tego regulaminu. 

4. Platforma zastrzega sobie prawo do zmiany cen abonamentów, warunków subskrypcji oraz okresu dostępności usług. Wszelkie zmiany będą widoczne na Platformie, a użytkownicy zostaną o nich powiadomieni przed subskrypcją. 

§3. PŁATNOŚCI CYKLICZNE  

1. Użytkownik dokonuje płatności za subskrypcję abonamentu za pośrednictwem dostępnych na Platformie metod płatności. 

2. Płatności są przetwarzane przez zaufanych partnerów płatności. Platforma nie przechowuje danych kart płatniczych Użytkowników, dbając o bezpieczeństwo ich danych osobowych.  

3. Cykliczność płatności: Opłata za subskrybowany abonament jest pobierana co miesiąc/kwartalnie/rocznie, w zależności od wybranej opcji podczas subskrypcji.   

4. Wysokość płatności: Kwota płatności za subskrypcję  
- abonamentu ACTIVE wynosi na miesiąc 39zł/miesiąc lub 399zł/rok 

- abonamentu COMMUNITY wynosi 99zl/miesiąc lub 999zł/rok 

- abonamentu FOUNDER wynosi 29zł/miesiąc, oferta ważna do 15.09.2023 

  

§4. ZASADY REZYGNACJI Z PŁATNOŚCI CYKLICZNYCH

1. Użytkownik ma prawo zrezygnować z płatności cyklicznych w dowolnym momencie. 

2. Aby zrezygnować z płatności cyklicznych, Użytkownik musi zalogować się na swoje konto na Platformie i w sekcji "Ustawienia płatności" wybrać opcję "Anuluj subskrypcję" lub skontaktować się z naszym działem obsługi klienta pod adresem hello@neurodiversee.com

  

§5. PRZECHOWYWANIE DANYCH KART PRZEZ PAYU   

1. Użytkownik kupując abonament na Platformie Neurodiversee.com oraz wybierając określony pakiet/usługę/abonament wyraża zgodę na cykliczne, co miesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za pakiet/usługę/abonament. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu/kwartalnie/rocznie. 

2. Użytkownik w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz firmy. 

§6. INFORMACJE EDUKACYJNE DOTYCZĄCE FUNKCJONALNOŚCI TOKENA (WIRTUALNEGO IDENTYFIKATORA KARTY) ORAZ JEGO BEZPIECZEŃSTWA  

1. Token (wirtualny identyfikator karty) to narzędzie zapewniające dodatkowe zabezpieczenia dla płatności cyklicznych na naszej Platformie. 

2. Dzięki Tokenowi, Użytkownik nie musi podawać danych swojej karty płatniczej przy każdej płatności, co zwiększa bezpieczeństwo transakcji. 

3. Token jest unikalnym identyfikatorem, który jest przypisany do indywidualnego konta Użytkownika, zapewniając bezpieczne i szybkie dokonywanie płatności. 

§7. ZASADY REKLAMACJI TRANSAKCJI 

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące subskrybowanych abonamentów w ciągu 14 dni od daty subskrypcji, jeśli usługi są wadliwe lub niezgodne z opisem na Platformie. 

2. Platforma zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu rozsądnego czasu i może zaoferować zwrot kosztów lub wydłużenie okresu dostępności usług, jeśli reklamacja jest uzasadniona. 

§8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Platforma podejmuje wszelkie możliwe środki, aby abonamenty i usługi objęte abonamentem były dostępne bez przerw ani błędów, ale nie gwarantuje 100% bezawaryjności Platformy. 

2. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego korzystania przez Użytkownika z subskrybowanych abonamentów ani za treści i usługi dostarczane przez osoby trzecie. 

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy regulamin podlega prawu kraju, w którym Platforma ma swoją siedzibę. 

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy na terenie kraju, w którym Platforma ma swoją siedzibę. 

3. Wszelkie zmiany i dodatkowe informacje dotyczące regulaminu będą widoczne na Platformie i będą przedstawione Użytkownikom w sposób transparentny i zrozumiały. 

REGULAMIN ZAKUPU SZKOLEŃ

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Definicje: 

Zamawiający – osoba lub podmiot zgłaszający na szkolenie, również płatnik szkolenia oraz osoba bezpośrednio korzystającą lub skierowana na szkolenie. 

Organizator – asperIT.com Sp. z o.o., ul. Mglista 14a/12, Wrocław 53-020, Polska, NIP: 8992867254, REGON: 384190260, KRS: 0000800376. 

Szkolenie – szkolenie organizowane zdalnie, przez Internet, organizowane przez asperIT.com Sp. z o.o., ul. Mglista 14a/12, Wrocław 53-020, Polska, NIP: 8992867254, REGON: 384190260, KRS: 0000800376. 

Zamówienie – to oświadczenie woli Zamawiającego składane za pośrednictwem formularza zamówienia, zmierzające do zawarcia Umowy na odległość, które jest składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności strony internetowej asperit.com, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy dotyczącą szkolenia i kierowane jest do Usługodawcy oraz w ramach którego Zamawiający podaje swoje dane niezbędne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy.  

Koszyk – Usługa Elektroniczna udostępniana Zamawiającemu polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia na udział w szkoleniu, wpisaniu kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetleniu podsumowania dot. Ceny.  

Formularz – Formularz służący do złożenia zamówienia na udział w szkoleniu. Uzupełnienie formularza wymaga dodania wybranego szkolenia cyfrowego do Koszyka, wybrania sposobu płatności oraz uzupełnienia danych Klienta niezbędnych do zakupu.  

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w kursach, szkoleniach organizowanych przez asperIT.com Sp. z o.o., ul. Mglista 14a/12, Wrocław 53-020, Polska, NIP: 8992867254, REGON: 384190260, KRS: 0000800376. 

Organizatorem szkoleń jest asperIT.com Sp. z o.o., ul. Mglista 14a/12, Wrocław 53-020, Polska, NIP: 8992867254, REGON: 384190260, KRS: 0000800376. 

§2 ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu rozumie się przez: 

Wybranie przycisku “Kupuję i płacę”  oraz wypełnienie danych oraz wybór sposobu płatności w koszyku, a następnie finalizacja transakcji na stronie asperit.com. Istnieje możliwość złożenia zamówienia, a następnie opłacenia go w ciągu 5 dni.  

O ile nie uzgodniono inaczej, w wypadku braku wniesienia opłaty przez Zamawiającego w ciągu 5 dni po wybraniu przycisku Kupuję i płacę, równoznacznego ze zgłoszeniem, które pozwala na zakup szkolenia po zarezerwowanej cenie rezerwacja może zostać przez asperIT.com Sp. z o.o anulowana. 

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

§3 WARUNKI PŁATNOŚCI 

W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Zamawiającego może uniemożliwić realizację Zamówienia, ponieważ warunkiem złożenia Zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie Formularza zamówienia. W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Zamawiającego następujących danych dotyczących Zamawiającego: imię i nazwisko, dokładny adres, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu. 

W wypadku Zamawiających niebędących osobami fizycznymi niezbędne jest także podanie nazwy firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, w tym NIP. 

Warunkiem złożenia Zamówienia, oprócz wskazanych powyżej okoliczności, jest także zaakceptowanie warunków Regulaminu i polityki prywatności Usługodawcy, a także zapłata Ceny za szkolenie po wyborze sposobu płatności, który tego wymaga. 

Naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę” (lub innego o równoznacznym brzmieniu) jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. 

W przypadku, gdy szkolenie organizowane przez asperIT.com Sp. z o.o 
nie odbędzie się w zaplanowanym terminie, wpłacona kwota za szkolenie zostanie naliczona na poczet udziału w innych szkoleniach organizowanych przez asperIT.com Sp. z o.o. ustalonych z Zamawiającym lub jeśli nie będzie innego terminu szkolenia asperIT.com Sp. Z o.o na wniosek Zamawiającego może zwrócić wpłaconą kwotę na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy w ciągu 7 dni roboczych.  

§4 REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 

W przypadku anulowania rezerwacji miejsca na szkoleniu, nie później niż na 7 dni przed jego rozpoczęciem, asperIT.com Sp. z o.o zwróci wpłaconą kwotę na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy w ciągu 7 dni roboczych. 

W przypadku rezygnacji z szkolenia na 6 lub mniej dni oraz w przypadku braku uczestnictwa Zamawiającego asperIT.com Sp. z o.o nie zwróci kwoty zapłaconej przez Zamawiającego. 

Informacja o rezygnacji z szkolenia musi być przedstawiona w formie pisemnej pod rygorem nieważności i może być przesłana jako skan na adres mailowy szkolenia@asperit.com.  

Spółka asperIT.com Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za połączenie internetowe ani za fakt braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu związany z problemami technicznymi u Zamawiającego.  

§5 UWAGI ORGANIZACYJNE 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia. Zapisani Uczestnicy szkolenia otrzymają niezwłocznie propozycję innego terminu szkolenia i mogą z niej skorzystać przenosząc rezerwację. W przeciwnym razie otrzymają zwrot pełnej wpłaconej kwoty za szkolenie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie poniesione przez uczestnika koszty. 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trenera przy zachowaniu poziomu merytorycznego i zakresu programowego szkolenia. 

Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich jest zabronione. 

Utrwalanie przez uczestnika przebiegu kursu lub szkoleń, za pomocą urządzeń lub oprogramowania rejestrujących dźwięk albo obraz i dźwięk, jak również rozpowszechniane ich treści jest zabronione. 

asperIT.com Sp. z o.o zastrzega sobie prawo, do nagrania (w formie audio i/lub video) szkolenia realizowanego w formule otwartej lub zdalnej, jednak z ograniczeniem nagrania video do osoby trenera i treści prezentacji. 

Mailing

Użytkownik po zarejestrowaniu wyraża zgodę na otrzymywanie mailingu

Rezygnacja z otrzymywania mailingu

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania mailingu, klikając w link do wypisu znajdujący się w stopce każdego maila. 

Po zrezygnowaniu z subskrypcji, dane użytkownik zostaną niezwłocznie usunięte z listy mailingowej. 

§6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Przysyłając formularz zapisu na szkoleniu lub formularz zgłoszeniowy zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie zawartych w formularzu danych osobowych przez firmę asperIT.com Sp. z o.o., ul. Mglista 14a/12, Wrocław 53-020, Polska, NIP: 8992867254, REGON: 384190260, KRS: 0000800376 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 15.10.2013 r. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) dla celów związanych z realizacją usługi. W przypadku wskazania na Formularzu danych osobowych uczestników zajęć innych niż Zamawiający, Zamawiający zobowiązuje się do uzyskania zgody tych uczestników na umieszczenie i administrowanie ich danymi osobowymi przez asperIT.com Sp. z o.o., ul. Mglista 14a/12, Wrocław 53-020, Polska, NIP: 8992867254, REGON: 384190260, KRS: 0000800376. w zakresie wskazanym powyżej. 

§7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), zwanego dalej: RODO, Organizator informuje, że:  
  

Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej ADO) jest asperIT.com Sp. z o.o., ul. Mglista 14a/12, Wrocław 53-020, Polska, NIP: 8992867254, REGON: 384190260, KRS: 0000800376.  

ADO przetwarza dane na podstawie: obowiązujących przepisów prawa (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zawieranych umów oraz na podstawie udzielonej zgody w formie elektronicznej lub pisemnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), po zapoznaniu się z prawami i obowiązkami związanymi z ochroną danych osobowych.  

Pytania z zakresu przetwarzania danych osobowych oraz wynikających z tego tytułu praw i obowiązków należy przesyłać na adres mailowy Administratora Danych Osobowych: kontakt@asperit.com.  

Uczestnikowi przysługuje prawo żądania, które należy zrealizować za pośrednictwem korespondencji mailowej wysłanej na adres ADO:  

dostępu do danych; 

sprostowania danych;  

usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);  

ograniczenia przetwarzania; 

przeniesienia danych do innego ADO, jeżeli jest to możliwe;  

wniesienia skargi do organu nadzoru;  

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;  

prawo do cofnięcia zgody przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami. ADO gwarantuje poufność wszelkich przekazywanych mu danych osobowych, zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są odpowiednio chronione przez osoby do tego upoważnione przed dostępem do nich przez osoby niepowołane.  

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.  

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem skutecznego wzięcia udziału w Szkoleniu „Zrozumieć nietypowego pracownika. Wszystko, co musisz wiedzieć, aby zrozumieć neuroróżnorodność od podstaw!”, a cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wzięcie udziału w Webinarach.  

§8 ZGODA RODO 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach handlowych i marketingowych przez Organizatora, tj. asperIT.com Sp. z o.o., ul. Mglista 14a/12, Wrocław 53-020, Polska, NIP: 8992867254, REGON: 384190260, KRS: 0000800376. 

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. 

Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją szkoleń w przypadku Klientów nie będących konsumentami w rozumieniu przepisów prawa polskiego rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby asperIT.com Sp. z o.o., ul. Mglista 14a/12, Wrocław 53-020, Polska, NIP: 8992867254, REGON: 384190260, KRS: 0000800376.