Polityka prywatności określa zasady, zgodnie z którymi przetwarzamy dane osobowe i podaje niezbędne informacje o wykorzystywanych plikach cookies.

 

DEFINICJE

 

 1. Administrator –asperIT.com Sp. z o.o., ul. Mglista 14a/12, Wrocław 53-020, Polska, NIP: 8992867254, REGON: 384190260, KRS: 0000800376.

 2. Strona– strona internetowa działająca pod adresem https://neuricore.elms.pl/

 3. Użytkownik– każdy podmiot, który korzysta ze Strony

 4. Pliki Cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Przysyłając formularz zapisu na szkoleniu lub formularz zgłoszeniowy zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie zawartych w formularzu danych osobowych przez firmę asperIT.com Sp. z o.o., ul. Mglista 14a/12, Wrocław 53-020, Polska, NIP: 8992867254, REGON: 384190260, KRS: 0000800376 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 15.10.2013 r. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) dla celów związanych z realizacją usługi. W przypadku wskazania na Formularzu danych osobowych uczestników zajęć innych niż Zamawiający, Zamawiający zobowiązuje się do uzyskania zgody tych uczestników na umieszczenie i administrowanie ich danymi osobowymi przez asperIT.com Sp. z o.o., ul. Mglista 14a/12, Wrocław 53-020, Polska, NIP: 8992867254, REGON: 384190260, KRS: 0000800376. w zakresie wskazanym powyżej. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), zwanego dalej: RODO, Organizator informuje, że:  
  

 1. Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej ADO) jest asperIT.com Sp. z o.o., ul. Mglista 14a/12, Wrocław 53-020, Polska, NIP: 8992867254, REGON: 384190260, KRS: 0000800376.  
 1. ADO przetwarza dane na podstawie: obowiązujących przepisów prawa (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zawieranych umów oraz na podstawie udzielonej zgody w formie elektronicznej lub pisemnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), po zapoznaniu się z prawami i obowiązkami związanymi z ochroną danych osobowych.  
 1. Pytania z zakresu przetwarzania danych osobowych oraz wynikających z tego tytułu praw i obowiązków należy przesyłać na adres mailowy Administratora Danych Osobowych: kontakt@asperit.com.  
 1. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania, które należy zrealizować za pośrednictwem korespondencji mailowej wysłanej na adres ADO:  
 • dostępu do danych; 
 • sprostowania danych;  
 • usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);  
 • ograniczenia przetwarzania; 
 • przeniesienia danych do innego ADO, jeżeli jest to możliwe;  
 • wniesienia skargi do organu nadzoru;  
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;  
 • prawo do cofnięcia zgody przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  
 1. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami. ADO gwarantuje poufność wszelkich przekazywanych mu danych osobowych, zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są odpowiednio chronione przez osoby do tego upoważnione przed dostępem do nich przez osoby niepowołane.  
 1. Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów współpracujących w celu wykoanani usłgu:

  organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
  - dostawcy systemu do fakturowania
  kancelarii prawnej, w tym adwokatom i radcom prawnym, współpracującym z Administratorem w zakresie usług konsultingowych, obsługi prawnej,
  hostingodawcydostawca platformy e-learningowej zawierającej systemy CRM, system mailingowy.podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie,w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspomagającym naszą działalność, w tym firmie Microsoft, podmiotom audytującym naszą działalność, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe lub podmiotom współpracującym z Administratorem w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami,bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem skutecznego wzięcia udziału w Szkoleniu „Zrozumieć nietypowego pracownika. Wszystko, co musisz wiedzieć, aby zrozumieć neuroróżnorodność od podstaw!”, a cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wzięcie udziału w Webinarach.  

ZGODA RODO 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach handlowych i marketingowych przez Organizatora, tj. asperIT.com Sp. z o.o., ul. Mglista 14a/12, Wrocław 53-020, Polska, NIP: 8992867254, REGON: 384190260, KRS: 0000800376. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator. 
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. 
 1. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją szkoleń w przypadku Klientów nie będących konsumentami w rozumieniu przepisów prawa polskiego rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby asperIT.com Sp. z o.o., ul. Mglista 14a/12, Wrocław 53-020, Polska, NIP: 8992867254, REGON: 384190260, KRS: 0000800376.